شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

تغییرشکل تیر در اثر وزن خود در نرم افزار ANSYS APDL

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

هدف از این شبیه‌سازی نشان دادن مراحل تحلیل و آنالیز اثر وزن بر تیر می‌باشد. در این تمرین تیر از یک جهت مقید شده و تنها نیروی اعمالی بر آن وزن می‌باشد
در این مساله ابتدا المان مناسب انتخاب شده و پس از آن به اختصاص جنس و انتخاب نوع تحلیل مناسب پرداخته شده است.