شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

logo

Ansys File

گوگل در خدمت شماست تا در میان صد ها فایل نرم افزار انسیس جستجو کنید

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var cx = '010184735947547950262:3-hy_cmokl4';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var gcse = document.createElement('script');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> gcse.type = 'text/javascript';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> gcse.async = true;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var s = document.getElementsByTagName('script')[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> s.parentNode.insertBefore(gcse, s);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> })();<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><gcse:search></gcse:search>
<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.gsc-control-cse {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-color: #ffffff00;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #ffffff00;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.entry-content tr td{<!-- [et_pb_line_break_holder] -->border:0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.gsc-input-box{<!-- [et_pb_line_break_holder] -->border: 0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.gsc-results-wrapper-overlay{<!-- [et_pb_line_break_holder] -->top:15%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>