چکیده

طاق‌های چهار‌بخش آجری، بخشی از سازه‌های سنتی ایران را تشکیل می‌دهند که در دوره‌های مختلف تاریخی اجرا شده‌اند. در اجرای طاق چهار‌بخش از قوس‌های مختلف می‌توان استفاده کرد. در این پایان نامه، طاق‌های چهار‌بخش آجری با قوسهای نیم دایره، شاخ بزی و پنج‌او‌هفت که قوس‌های شاخ بزی و پنج‌او‌هفت هر کدام دارای سه نوع کند، معمولی و تند می‌باشند، تحت بار‌ وزن، نشست و دوران پایه‌ها در حالت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سه دهانه، سه ارتفاع پایه و سه عرض پایه در نظر گرفته شده‌است. مناسب‌ترین مقدار برای نسبت‌های ضخامت رأس قوس به ضخامت پایه قوس و ارتفاع به عرض پایه جهت دست‌یابی به عملکرد بهتر طاق و همچنین نقاط آسیب پذیر و ترک‌های ایجاد شده در سازه به همراه الگوی احتمالی شکست در حالت‌های مختلف نشست و دوران پایه‌ها در طاق‌های چهار‌بخش با قوس‌های ذکر شده، ارائه شده‌اند. همچنین طاق‌های چهار‌بخش با قوس‌های ذکر شده تحت زلزله مورد بررسی قرار گرفته‌اند. علاوه بر آن تأثیر کش‌های چوبی بر عملکرد طاق‌های چهار‌بخش آجری ایرانی در حالت‌های مختلف نشست و دوران پایه‌ها و همچنین تحت زلزله مورد مطالعه قرار گرفته است. رفتار مصالح غیرخطی در نظر گرفته شده‌است. برای تحلیل نمونه‌ها از نرم افزار اجزاء محدود ANSYS و برای مصالح آجری از معیار شکست ویلام-وارنک استفاده شده است.در حالت‌های مختلف نشست و دوران پایه‌ها مقادیر حداقل و حداکثر مناسب‌ترین نسبت ضخامت رأس قوس به پایه قوس در طاق با قوس نیم‌دایره به ترتیب برابر با 14/0 و 35/0 به‌دست آمده است. در طاق با قوس شاخ‌بزی کند مقادیر حداقل و حداکثر مناسب‌ترین نسبت ضخامت رأس قوس به پایه قوس به ترتیب برابر با 6/0 و 9/0 به‌دست آمده است. در طاق با قوس شاخ‌بزی معمولی مناسب‌ترین مقدار این نسبت برابر با 75/0 و در طاق با قوس شاخ‌بزی تند محدوده حداقل و حداکثر آن برایر با 75/0 و 8/0 حاصل شده است. این مقادیر در طاق با قوس پنج‌او‌هفت کند برابر با 38/0 و 6/0 و در طاق‌های با قوس پنج‌او‌هفت معمولی و تند برابر با 55/0 و 85/0 حاصل شده‌اند. در حالت‌های مختلف نشست پایه‌ها و دوران یک پایه مقادیر حداقل و حداکثر مناسب‌ترین نسبت ارتفاع به عرض پایه‌ در طاق به ترتیب برابر با 1 و 3/4 به‌دست آمده است. این مقادیر در حالت‌های دوران دو پایه برابر با 1 و 3/3 و در حالت‌های دوران سه پایه برابر با 9/0 و 6/2 حاصل شده‌اند. با توجه به الگوی شکست به‌دست آمده برای طاق چهار‌بخش در حالت‌های مختلف نشست و دوران پایه‌ها مشخص شده است که ترک‌های ایجاد شده در حالت‌های مختلف نشست پایه در نواحی اتصال طاق به پایه‌ها و در نزدیکی رأس و بر روی سطح فوقانی طاق به وجود آمده‌اند. همچنین ترک‌های ایجاد شده در حالت‌های مختلف دوران پایه به داخل دهانه بر روی سطح فوقانی و در حالت‌های دوران پایه به خارج دهانه بر روی سطح زیرین و در نواحی نزدیک به محل اتصال طاق به پایه‌های دوران کرده، ایجاد شده‌اند. تمامی طاق‌ها تحت زلزله‌های اعمال شده بدون شکست باقی می‌مانند و نشست و دوران پایه‌ها بیشتر از نیروی اعمالی از طریق زلزله، می‌تواند عامل خرابی و آسیب‌پذیری این سازه‌ها گردد. استفاده از کش‌های چوبی بین پایه‌های طاق‌های چهار‌بخش، در حالت های دوران پایه‌ها به داخل و خارج دهانه باعث بهبود عملکرد و میزان دوران تحمل شده طاق می‌شود. همچنین در بارگذاری زلزله، کش‌های چوبی مقدار تنش کششی ایجاد شده در طاق را به میزان 13% و همچنین مقدار تنش فشاری ایجاد شده در آن را به میزان 19% نسبت به طاق بدون کش‌های چوبی کاهش می‌دهند.


فصل اول: کلیات 2
1-1- مقدمه و انگیزهی تحقیق 2
1-2- طرح کلی پایاننامه 3

فصل دوم: پیشینه تحقیق 4
2-1- تحقیقات انجام شده بر روی بناهای تاریخی و سازههای سنتی ایرانی 4
2-2- تحقیقات انجام شده بر روی طاقهای چهاربخش آجری 7

فصل سوم: پیشینه طاق‌های ایرانی و معرفی چند طاق ایرانی 9
3-1- پیشینه طاق‌های ایرانی 9
3-2- معرفی چند طاق ایرانی 10
3-2-1- طاق آهنگ 10
3-2-2- طاق ترکین 11
3-2-3- طاق کلنبو 11
3-2-4- طاق کژاوه 12
3-2-5- طاق خوانجه پوش 13

فصل چهارم: مشخصات طاق‌های مورد مطالعه و فرضیات به کار رفته در تحلیل 14
4-1- مقدمه 14
4-2- مشخصات هندسی طاقهای چهاربخش مورد مطالعه 14
4-2-1- قوس نیمدایره 15
4-2-4- قوس پنجاوهفت کند 16
4-2-4- قوس پنجاوهفت معمولی 17
4-2-4- قوس پنجاوهفت تند 18
4-2-5- قوس شاخبزی کند 19
4-2-6- قوس شاخبزی معمولی 20 
4-2-7- قوس شاخبزی تند 21
4-3- روش آنالیز و نرمافزار مورد استفاده 30
4-4- روش مدلسازی 31
4-5- خصوصیا ت مکانیکی مصالح بنایی 34
4-6- معیار شکست 36
4-7- بارگذاری 43
4-8- روش کنترل شکست طاقها 45

فصل پنجم: صحت‌سنجی نتایج 46
5-1- صحت سنجی نرم افزار ANSYS 46
5-2- معرفی نمونه 46
5-3- صحتسنجی نتایج قوس مورد مطالعه 49

فصل ششم: آنالیز طاق‌های چهار‌بخش آجری ایرانی در حالت نشست پایه‌ها 51
6-1- مقدمه 51
6-2- نتایج آنالیز غیر خطی طاقهای چهاربخش آجری ایرانی تحت نشست پایهها 51
6-2-1- نشست یک پایه 53
6-2-2- نشست دو پایه کنار هم 61
6-2-3- نشست دو پایه قطری 69
6-2-4- نشست سه پایه 77

فصل هفتم: آنالیز طاق‌های چهار‌بخش آجری ایرانی در حالت دوران پایه‌ها 87
7-1- مقدمه 87
7-2- نتایج آنالیز غیر خطی طاقهای چهاربخش آجری ایرانی تحت دوران پایهها 87
7-2-1- دوران یک پایه به داخل 89
7-2-2- دوران یک پایه به خارج 97
7-2-3- دوران دو پایه به داخل 106
7-2-4- دوران دو پایه به خارج 114
7-2-5- دوران یک پایه به داخل و یک پایه به خارج 123
7-2-6- دوران سه پایه به داخل 131
7-2-7- دوران سه پایه به خارج 139 
فصل هشتم: تحلیل لرزه‌ای طاق‌های چهار‌بخش آجری ایرانی 151
8-1- مقدمه 151
8-2- پارامتر‌های انتخاب شتاب نگاشت 151
8-3- انتخاب شتاب نگاشت 152
8-4- مقیاس کردن شتاب نگاشت‌ها 152
8-5- نتایج آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی طاق‌های چهار‌بخش 153

فصل نهم: تأثیر کش‌های چوبی بر رفتار طاق‌های چهار‌بخش آجری ایرانی 160
9-1- مقدمه 160
9-2- مشخصات مکانیکی و هندسی کش‌های چوبی 161
9-3- نتایج آنالیز طاق‌های چهار‌بخش به همراه کش‌های چوبی 164

فصل دهم: ضوابط حاصل برای طاق‌های چهار‌بخش آجری ایرانی 168
10-1- مقدمه 168
10-2- نشست یک پایه 168
10-3- نشست دو پایه 170
10-3-1- نشست دو پایه کنار هم 170
10-3-2- نشست دو پایه قطری 171
10-4- نشست سه پایه 171
10-5- دوران یک پایه 172
10-6- دوران دو پایه 172
10-7- دوران سه پایه 173

فصل یازدهم: نتیجه‌گیری 175
11-1- نتیجهگیری 175
11-2- پیشنهادها 176

مراجع 178


2-2- تحقیقات انجام شده بر روی طاقهای چهاربخش آجری

آبروزس و همکاران [11] در سال 1995 میلادی برخی از نتایج ارزیابی مقاومت سازههای بنایی طاقی را در داخل چهارچوب مطالعات صورت گرفته بر سازههای بنایی که در مدلهای غیر کششی برای مصالح بنایی استفاده شده اند، با هدف تحلیل مقاومت برخی از سازه های بنایی طاقی بسیار تکرار شده در زمینه ی سازههای تاریخی را ارائه کردند. آنها این سازهها را در دو حالت متقارن و نامتقارن مکانیزم سقوط مورد بررسی قرار دادند. تحلیل آنها با استفاده از باره ای عمودی به منظور تأثیر افزایش نیروهای قائم صورت گرفته است و روابطی جهت محاسبهی میزان تأثیر این افزایش نیرو ارائه شده است. با توجه به نتایج و روابط بدست آمده، مشخص شده است که حتی اگر پارامترهای هندسی مانند: ضخامت قوس، عرپ کمتر ستونهای تکیهگاهی و ارتفاع ستونهای تکیهگاهی تغییر کنند، میتوان گفت که همیشه میزان تأثیر افزایش نیروهای قائم در مکانیزم سقوط نامتقارن بیش تر از مکانیزم سقوط متقارن میباشد. آنها همچنین روابطی جهت ارزیابی مقاومت طاقهای با مصالح بنایی با قوسهای دایرهای و ستونهای تکیهگاهی در دو حالت تحت بارگذاری افقی و همچنین چگونگی اثرگذاری مقاوم سازی این طاقها با زنجیرههای آهن ارائه کردهاند.

میلانی و همکاران [12] در سال 2113 میلادی مجموعهای از طاق های چهاربخش با مصالح بنایی که سقفهای موجود طبقهی همکف کی سرما لورنزینی در لوکای ایتالیا را تشکیل دادهاند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این ساختمان به منظور نوسازی شهری و تغییر کاربری مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است. سیستم طاقیک مساحت بزرگ، با شکلی شبیه به مستطیل و ابعادی تقریبا برابر با m × 7/4 m 3/17 را پوشش میدهدکه در مجموع 111 طاقچه اربخش منفرد را شامل میشود. هندسه ی طاقهای چهاربخش موجود، تقریبا یکسان است. در این تحقیق استفاده از شرایط مرزی واقعی برای یک طاق چهاربخش استخراج شده از کل طاق کار آسانی نبوده و درک عمیق از رفتار سازه تحت افزایش بارهای عمودی بسیار مهم بوده است چرا که شرایط مرزی برای 111 طاق چهاربخش کاملا متفاوت میباشد. زیرا برخی از طاقها بر روی دیوارهای باربر و برخی دیگر بر روی ستونها قرار دارند و در بعضی موارد ستونها با میلههای کششی در یک و یا دو جهت تقویت شدهاند. با توجه به شرایط مذکور به نظر میرسد هر ط ق نیاز به مطالعه ی موردی در شرایط مرزی و بارگذاری مختص آن داشته باشد که این موضوع باعث افزایش چشمگیر حجم مطالعات و محاسبات میشود، بنابراین آنها از روش جایگزین استفاده کردند و شرایط مرزی متوسطی را که در عمل ایجاد خواهد شد، بدون در نظر گرفتن نیروهای محوری طاق و قوس و در نتیجه عدم اعمال آنها به ستونها و دیوارهایی که طاقها روی آنها قرار دارند، اعمال نمودند. در مدلسازی آنها از دو شرایط مرزی با عناوین BC و BC استفاده شده است که BC1 جهت مدلسازی رفتار طاقهای مرکزی تحت افزایش بارهای عمودی است و در آن همه ی قوسهای مرزی و دیوارها و ستونهایی که طاق روی آنها قرار دارند، جهت انتقال فشار در جهت عمود بر لبهی تحت فشار نمیباش ند. در حالی که BC2 برای طاقهای چهاربخش جانبی )کناری( مناسب می باشد ودر آن عناصر متعلق به یک لبه مثلا یکی از قوسهای مرزی مجاز به حرکت در جهت عمود برلبه میباشند. یکی از روشهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل طاق چهاربخش استفاده از مجموعهایی از قوسهای از هم جدا میباشد. این روش که توسط کومو پیش نهاد شده است منجر به تجزیهی طاق به قوسهای موازی زیادی میشود. در این روش طاق را میتوان یا به صورت مستقیم و یا به غیر مستقیم تجزیه نمود. در این روش پس از تجزیه و تحلیل قوس تحت بارهای خارجی اعمال شده، خط محوری آن تعیین میشود. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز طاق به روش تجزیهی مستقیم، قوس با محیط کوچک به صورت قابل ملاحظه ای تحت اثر بار قائم امن است و خط محوری به طور کامل به بخش عرضی آن میباشد. در قوس با محیط بزرگتر خط محوری هنوز در ضخامت قوس باقی میماند اما بسیار نزدیک به قوس بیرونی طاق است. در این حالت قوس در معرپ خطر نیست ولی انتظار تشکیل مفصل همراه با شکلگیری ترک در این مقطع میباشد. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل طاق چهاربخش با استفاده از روش تجزیهی غیرمستقیم، مشخص شده است قوس ابتدایی طاق تحت بارهای زندهی مورد استفاده ایمن است. با توجه به شکلگیری نسبتا آشکار مفاصل پلاستیک در رأس و میانهی قوس میتوان شکست را مشاهده نمود، همچنین لغزش برشی در تکیهگاهها ایجاد شدهاند. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز برای قوس انتهایی طاق، تحمل ظرفیت باربری تا حد زیادی نسبت به بار زندهی مورد استفاده کم است که در نتیجهی آن شکست قوس، له شدگی پراکنده برای تکیهگاهها و مفاصل پلاستیک در اطراف رأس قوس با انتش ار واضح ترکهای کششی گسترش مییابند. زولومیکی2 و همکاران [13] در سال 2114 میلادی مقاومسازی طاقهای چهاربخش را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. آنها طاق چهاربخش با مدل هندسی نیمدایره و پلان مربع شکل با ابعاد m × 4 m 4 و ارتفاع m 2 و ضخامت m 125/1 با روش اجزا محدود مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در تحقیق آنها از نواره ای CFRP و GFRP با عرپ و ضخامت یکسان استفاده شده است .اعمال بارگذاری توسط ایجاد جابجایی در تکیهگاههای طاق چهاربخش، صورت گرفته است. جابجاییهای اعمال شده در دو جهت افقی و عمودی با مقادیر متفاوت و به صورتهای مختلف میباشند .در جهت افقی از جابجاییهایی با مقادیر mm 5 و mm11 و در جهت عمودی از جابجاییهایی با مقادیر mm 11 و mm 21 استفاده شده است .با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص میشود، استفاده از نوارهای FRP در مقاومسازی طاقهای چهاربخش میتواند تأثیرات مطلوبی بر مقادیر تنش ایجاد شده در این طاقها داشته باشد. همچنین استفاده از این نوارها میتواند منجر به تغییر شکل محدود، کاهش عرپ ترک و افزایش استحکام خستگی مصالح بنایی در طاقهای چهاربخش شود. از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقیق این است که استفاده از نوارهای FRP بر سطح زیرین طاق چهاربخش به عنوان مقام سازی از حالتی که همین نوارها بر سطح بالایی طاق قرار میگیرند، در افزایش میزان مقاومت مؤثرتر میباشد.

 

فصل سوم پیشینه طاقهای ایرانی و معرفی چند طاق ایرانی

3-9- پیشینه طاقهای ایرانی

با توجه به نظر برخی از تاریخ نگاران معماری و باستانشناسان، همچون آندره گدار فرانسوی که بیشتر به دنبال نظریه ی تسلط و غلبه ی فرهنگ غرب بر شرق بوده است و در کتاب طاقهای ایرانی نظر خود را چنین بیان میکند: «به تقلید معماری غربی در ایران طاقهای چهاربخش ساخته شده است[14]» و همچنین در کتاب هنر ایران خود اشاره کرده است «به طوری که دیدیم ایرانیان در این کار )شکلگیری طاق خوانچه پوش( دستی نداشتهاند، زیرا نه تنها تکنیک ایرانی به هیچ وجه در معماری گوتیک دیده نمیشود، بلکه شرایط پیدایش این هنر کافی است که فرانسوی بودن مبداء آن را ثابت نماید[15]». لازم است نگاهی کلی به وضعیت ساختمانهای طاقی در ایران طی 12 قرن تا سال 1121 میلادی، که تا این زمان حداقل هزار سال از رواج سازههای طاقی در معماری ایران میگذرد، انداخته شود و آن با معماری فرانسه در همان دوره مقایسه گردد.

221 میلادی، گنبد ترکین با گوشه سازی: نیاسر کاشان.

224 میلادی، سه گنبد با گوشه سازی: فیروز آباد.

241 میلادی، طاق آهنگ با حدود 21 متر دهانه: ایوان مداین.

431 تا 441 میلادی، ترکیب گنبد، نیم گنبد، طاق آهنگ پیشرفته و طاق و تویزه: کاخ سروستان.

171 میلادی ،نیم گنبد و طاق آهنگ: مسجد جامع فهرج.

917 میلادی، گنبد همراه با گوشه سازی پیچیده: مقبرهی شاه اسماعیل سامانی.

911 میلادی، طاق بندی )طاق پتکانه(: مسجد جامع نایین.

1111 میلادی، گنبد دو پوسته رک بر ساختمانی در حدود 51 متر: گنبد قابوس.

1129 میلادی، گنبد آجری همراه با گوشه سازی پتکانه: دوازده امام یزد.

1171 میلادی، گنبد ترکین همراه با باریکه طاق و گوشه سازی پیچیدهی پتکانه: مسجد جامع اصفهان.

1121 میلادی، ساخت حدود 471 طاق آجری در شبستان های مسجد جامع اصفهان با حداقل 11 گونه ی ساختمانی[1].

حال با توجه به اینکه تا آن زمان به گفته خود گدار جرأت پوشاندن فضای کلیسا با طاقی یکپارچه وجود نداشته است [15] و طاق شش بخش به عنوان پیشرفتهترین طاق در فرانسه محسوب میشده و همچنین چند تن از باستانشناس ان همچون مادام دیولافوآ و مارسل نیز در کتابهای خود تاثیر معماری ایران بر معماری گوتیک فرانسه را مطرح کردهاند [1]، میتوان نگاه و نظر گدار را ناشی از تعصب فرانسوی او دانست.

3-2- معرفی چند طاق ایرانی

در این بخش چند نوع از طاقهای ایرانی معرفی و برخی از خصوصیات و ویژگیهای آنها بیان میشوند .

3-2-9- طاق آهنگ

همانطور که در شکل 3-1 نشان داده شده است، طاق آهنگ را میتوان با حرکت دادن یک قوس بر روی دو دیوار هم اندازهی موازی بدست آورد. با اجرای دو دیوار به ارتفاع مورد نظر و انتخاب نوع منحنی قوس میتوان این ط ق را اجرا کرد. برای اجرای این نوع طاق هم از منحنیهای بیضی شکل و هم از قوسهای تیزهدار میتوان استفاده کرد. از موارد استفادهی این طاق میتوان به پوشاندن فضاهای کشیده و دراز مانند آبراهها و راهروها و فضاهایی که به یک سو باز میشوند مانند ایوانها اشاره کرد. از نمونههای تاریخی پیش از اسلام میتوان آرامگاه اجرا شده در هفت تپه در منطق هی خوزستان، آبراهههای تخت جمشید، آتشکدهی فیروزآباد، طاق کسری و کاخ سروستان را بیان کرد. پس از اسلام نیز مسجد جامع فهرج، مسجد جامع نیریز، صفهی درویش مسجد جامع اصفهان و ایوان اصلی مسجد جامع اردستان از نمونههای طاق آهنگ میباشند.از این نوع طاق در معماری بومی و به خصوص خانههای کویری استفادهی زیادی شده است، که علت آن سادهتر بودن اجرای این طاق نسبت به سایر طاقها میباشد .شکل 3-9- مراحل اجرای طاق آهنگ با قوس بیضی شکل [9]

3-2-2- طاق ترکین

با در کنار هم قرار دادن چند عدد ترک یا قاچ، که در طاقها به جزئی از یک کل گفته میشوند، میتوان یک پوشش را بدست آورد. طاقهای ترکین را با چهار، شش و هشت ترک میسازند. از دو نوع قاعدهی چهار تا هشت ضلعی ویا قاعدهی مدور یا دایره برای ساخت طاق ترکین میتوان استفاده کرد. از موارد استفادهی این طاق میتوان به چشمههای شبستان مساجد و یا اطاقهای کوچک در کلبههای روستایی اشاره کرد. از نمونههای تاریخی طاق ترکین نیز میتوان مسجد جامع نایین و دوازده امام یزد را نام برد. همچنین در مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع اردستان نمونههایی از طاقهای ترکین آجری بر روی فضاهای بزرگ اجرا شدهاند.


 

)الف()ب(

شکل 3-2- طاق ترکین: الف( چهار ترک، ب( هشت ترک [9]

3-2-3- طاق کلنبو

طاق کلنبو از نظر هندسی نیم کرهای است که قاعدهی دایره شکل آن روی چهار طاق مینشیند و چهار ستون در چهار گوشهی طاق قرار میگیرند. کشیدگی برابر دهانه، در هر دو جهت از مشخصههای اصلی طاق کلنبو میباشد. اجزای طاق کلنبو به سه بخش تقسیم میشوند: 1- تویزهها ،2- گوشه سازی، 3- عرقچین )شکل 3-3(. طاقچههای اطاقهای کاخ سروستان و رباط شرف از نمونههای تاریخی این نوع طاق میباشند. در اجرای طاق کلنبو از بافتهای آجری مختلفی استفاده شده است.شکل 3-3- اجزای طاق کلنبو: 9( تویزه، 2( گوشه سازی ،3( عرقچین [9]

3-2-4- طاق کژاوه

با اجرای عرقچین با قاعدهی مربع به جای عرقچین با قاعدهی دایره و همچنین کشیدگی دهانهی طولی به اندازهی سه یا چهار برابر دهانهی عرضی می توان طاق کژاوه را بدست آورد. اصلیترین مشخصهی سازهای این طاق و وجه تمایز آن با طاق کلنبو این است که با توجه به اندازههای طولی و عرضی، نیروها و تنشها در جهت طولی بیش تر از جهت عرضی میباشد، که این منجر به اجرای تویزههای قطورتر در جهت طولی و تویزههایی با پهنای کمتر در جهت عرضی میشود .این طاق برای پوشش فضاهای مستطیل شکل مناسب میباشد. طاق کژاوه با قرارگیری نورگیر در مرکز آن در مسجد جامع اصفهان دیده شده است. همچنین نمونههای تاریخی دیگری در شبستان شاه عباسی مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع تبریز وجود دارد .شکل 3-4- اجزای طاق کژاوه: 9( تویزه فرعی، 2( تویزه اصلی ،3( کژاوه [9]

3-2-5- طاق خوانجه پوش

تویزهها، دیوار روی تویزه، طاق آهنگ و طاق مربع شکل میانی چهار عضو طاق خوانچه پوش را تشکیل میدهند .اجرای دو دیوار روی تویزهها و قرار دادن طاق آهنگ روی آنها باعث میشود عرپ طاق در محل پاکار هیچ وزنی را تحمل نکند، بنابراین میتوان از انواع روزنهها برای نورگیری استفاده کرد. از انواع این طاق میتوان به طاق خوانچه پوش با طاق آهنگ با قوس تیزهدار و یا طاق خوانچه پوش با طاق میانی کلنب و و چهاربخش اشاره کرد. نمونههای تاریخی این طاق در مدرسه مظفریه مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع یزد، مسجد جامع قاین و مساجد کوچک محلهای در شهرهای میبد و نایین وجود دارد .

 شکل 3-5- طاق خوانجه پوش [9]


————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج طلایی انسیس قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج طلایی انسیس را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج طلایی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج طلایی

————————————————————————————————————————————–